cây chèo thuyền

cây chèo thuyền

Đua thuyền: những mái chèo Olympic【cây chèo thuyền】:’Kayak’ là tên gọi của người Inuit Canada đặt ch