Chủ tịch Ouzilian: Sự rút tiền của Opto từ 9 đội nhanh chóng thú nhận rằng Hoàng đế Saven không phải là Situs Bandar Bola

Chủ tịch Ouzilian: Rút tiền của OPTO từ 9 đội nhanh chóng nhận ra rằng Huang Savin không phải là [Situs Bandar Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 8 tháng 5. Để đạt được một thỏa thuận, họ đã sử dụng 5%doanh thu của Chiến tranh châu Âu trong mùa giải tới.